Callophrys

Callophrys dumetorum

Callophrys dumetorum Common Name:  Bramble Hairstreak
  Taxonomy:

Callophrys sheridanii lemberti

Callophrys sheridanii lemberti Common Name:  Lembert's Green Hairstreak
  Taxonomy:
Syndicate content